Fundacja Świetlik

O fundacji
Główną misją Fundacji Świetlik jest ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne. Zaliczamy do nich osoby, które mają naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną przeważnie w stopniu trwałym i obciążone są schorzeniami takimi jak: udar mózgu, amputacja kończyn, mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenia kręgosłupa w wyniku różnych wypadków, w tym komunikacyjnych, itp. Szczególną uwagę zwracamy na chorych, którzy: mają ciężką sytuację finansową, życiową; mają trudne warunki mieszkaniowe i bytowe.
W celu pomocy takim osobom realizujemy program:
Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się.
Chcąc pomóc w przystosowaniu niepełnosprawności do dzisiejszych realiów, oferujemy pomoc w dopłacie bądź w całkowitym pokryciu kosztów zakupu wyrobów medycznych i środków pomocniczych, np. wózka inwalidzkiego, wózka elektrycznego, skutera inwalidzkiego elektrycznego, łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowego, protez kończyn.
Jak działamy?
Współpraca z Schroniskami dla bezdomnych polega na przekazaniu im informacji dotyczących programu jaki prowadzi nasza Fundacja. Jedynym zadaniem w/w instytucji jest przekazanie informacji swoim podopiecznym o programie Fundacji.
Kolejnym krokiem jest kontakt osoby zainteresowanej lub przedstawiciela schroniska drogą telefoniczną, listowną lub elektroniczną, która informuje nas o potrzebach zakupu sprzętu. Koszt na potrzebny sprzęt całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie kwotę pomocy finansowej. Wydatkowanie będzie następowało w terminie podanym na fakturze VAT i tylko i wyłącznie na konto wystawcy faktury. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru osób z niepełnosprawnych do uczestnictwa w programie.
Podsumowując:
Dopłacamy do zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Służymy pomocą przy załatwianiu formalności związanych z dofinansowaniami do różnego rodzaju sprzętu.
Kryteria przyznawania pomocy:
- brak kryterium dochodowego
- wiek podopiecznych do 75 roku życia
-  I lub II grupa inwalidzka
- osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo
Można się z nami kontaktować w różny sposób np.:
E-mail: pomoc@fundacjaswietlik.pl
Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217
Listownie: ul. Konwiktorska 7 lok. 33, 00-216 Warszawa
Odpowiemy na każdy e-mail, telefon lub list. Postaramy się pomóc każdemu z osób potrzebujących. Czekamy na kontakt ze strony osób zainteresowanych, które potrzebują pomocy.